Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

KRYTERIUM PRZYZNAWANIA

Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o to stypendium, jeżeli został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego oraz jest

– laureatem olimpiady międzynarodowej lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

-medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o przyznanie stypendium rektorajeżeli studia drugiego stopnia rozpoczął w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia i na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia:

– uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub

– uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwieconajmniej na poziomie krajowym.

Student, będący w trakcie studiów, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty wynikające z programu roku/semestru studiów uzyskując bezwarunkowy wpis na kolejny rok/semestr oraz w okresie poprzedniego roku akademickiego:

– uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub

– uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwieco najmniej na poziomie krajowym.

Szczegółowy wykaz osiągnięć i sposób ich potwierdzania zawiera załącznik 4.

Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów.

W tym celu średniej ocen oraz poszczególnym osiągnięciom przypisuje się wartości punktowe i tworzy się RANKING dla studentów poszczególnych kierunków studiów, odrębnie dla każdego roku studiów, a także z uwzględnieniem poziomu kształcenia (stopień pierwszy, stopień drugi).

Wyłanianie grupy najlepszych studentów – stypendystów odbywa się w dwóch etapach:

  1. Ranking Wstępny,
  2. Ranking Ostateczny.

Stypendium rektora przyznaje się odrębnie dla studentów z rekrutacji październikowej
i marcowej.

Stypendium rektora – dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie świadczeń dla studentów UEK w Krakowie

W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty. Komisja może także zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu przedstawionego przez studenta osiągnięcia lub wyniku.

Studenci chcący skorzystać z tego prawa proszeni są o dostarczenie podań do Komisji Stypendialnej z potwierdzeniem od organizatora zasięgu i rangi przedstawionego osiągnięcia.

Podania należy składać w Parlamencie Studenckim UEK.

Wzór wniosku o uznanie dodatkowych punktów

Po uznaniu/nieuznaniu przez Komisję Stypendialną osiągnięcia student zostanie powiadomiony o przyznanej liczbie punktów drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Składanie wniosków  odbywa się w dwóch etapach:

Etap I  

elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia w systemie USOSweb

zakładka Dla wszystkich / Wnioski

Etap II

dostarczenie do weryfikacji do Działu Spraw Bytowych  podpisanych wydruków
z USOS wraz z załącznikami.

TERMIN ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ

REGULAMIN

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych
Budynek Główny, II piętro, pok. 215 – 218

 

Kontakt - pomoc materialna

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych