Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Zapomoga

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny,
  2. choroby studenta lub członka rodziny,
  3. urodzenia dziecka,
  4. śmierci członka rodziny,
  5. innych ważnych okoliczności.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Te same zdarzenia, fakty nie mogą być podstawą do wielokrotnego przyznania zapomogi.

Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim

O wysokości zapomogi decyduje Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna jednak nie może być większa niż maksymalna ustalona w UEK.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Składanie wniosków  odbywa się w dwóch etapach:

Etap I  

elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia w systemie USOSweb

zakładka Dla wszystkich / Wnioski

Etap II

dostarczenie do weryfikacji do Działu Spraw Bytowych  podpisanych wydruków
z USOS wraz z załącznikami.

REGULAMIN

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych
Budynek Główny, II piętro, pok. 215 – 218

Lista pracowników Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych