Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Stypendium Socjalne

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,4 zł netto.

Student o dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1.294,4 zł nie może otrzymać stypendium socjalnego. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie na osobę w rodzinie studenta.

Składanie wniosków  odbywa się w dwóch etapach:

Etap I  

elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia w systemie USOSweb

zakładka Dla wszystkich/Wnioski

 

Etap II

dostarczenie do weryfikacji do Działu Spraw Bytowych  podpisanych wydruków
z USOS wraz z załącznikami.

 

Odbiór decyzji w sprawie przyznania świadczenia lub odmowy jego przyznania odbywa się drogą elektroniczną.

Informacja o wydaniu decyzji przesyłana jest drogą elektroniczną na pocztę studencką: domena student.uek.krakow.pl. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wysyłanym mailu.

Świadczenie podlega wypłacie po odebrania decyzji przez studenta.

Kontakt - pomoc materialna

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych