Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy zarejestrować w Biurze Osób Niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  3. W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności jest krótszy niż okres,
    o którym mowa w § 4 Regulaminu świadczeń dla studentów UEK, stypendium przyznaje się do końca ważności tego orzeczenia.
  4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego i uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Składanie wniosków  odbywa się w dwóch etapach:

Etap I  

elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia w systemie USOSweb

zakładka Dla wszystkich/Wnioski

Etap II

dostarczenie do weryfikacji do Działu Spraw Bytowych  podpisanych wydruków
z USOS wraz z załącznikami.

TERMIN ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ

REGULAMIN

AKTY PRAWNE

Obsługą studentów dla poszczególnych kierunków studiów zajmuje się:
Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych
Budynek Główny, II piętro, pok. 215 – 218

 

Kontakt - pomoc materialna

Biuro Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych